Prevencia pre zamestnancov

Preventíve oftalmologické vyšetrenie hradené zamestnávateľom podľa zákona o ochrane,

podpore a rozvoji verejného zdravia

- pri práci so zobrazovacími jednotkami ...počítače, monitory....

- pri práci s vysokozdvižným vozíkom

- pri práci vo výškach

- pre vodičov z povolania , dopravcov

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa vodiči , zamestnanci pracujúci vo výškach, zamestnanci pracujúci s vysokozdvižným vozíkom :
a.
Žiadateľ, pri každom žiadaní o udelenie oprávnenia viesť motorové vozidlo akejkoľvek skupiny,alebo podrobuje sapreskúmaniu spôsobilosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu
b.
Vodiči skupiny 2 podľa§29 ods. 1, :Vodiči, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C, C+E, D, D+E, apodskupiny C1, C1+E, D1, D1+E.Vodiči, ktorý vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy,poskytovatelia taxislužby, poskytovanie zasielateľskej apoštovej služby. Pravidelne každých 5 rokovPo dosiahnutí veku 65 rokov každé dva rokyPrehliadka pozostáva zo základného skríningového vyšetrenia zraku a perimetra . Trvá cca 1 hodinu minút.Obsahom vyšetrenia je objektívne a subjektívne vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútorného očného tlaku , diagnostika dioptrií ,farbocit a vyšetrenie perimetrom.

Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa zamestnanec, ktorý pracuje so zobrazovacími jednotkami :

Dňa 01.07.2006 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR c. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami. Podľa § 7 príslušného nariadenia je zamestnávateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu so zobrazovacími jednotkami (počítačmi) a to pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou a tiež v pravidelných časových intervaloch.
Preventívne oftalmologické vyšetrenie pre Vašich zamestnancov vieme zabezpečiť a to vo veľmi výhodných cenových reláciách. Diagnosticko-preventívna prehliadka pozostáva zo základného skríningového vyšetrenia zraku a trvá cca 25-30 minút. Obsahom vyšetrenia je objektívne a subjektívne vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútorného očného tlaku, farbocit a diagnostika dioptrií.

Preventívne oftalmologické vyšetrenie pre pacientov bez výmenného lístka

K preventívnym prehliadkam, ktoré pacienti poctivo ročne absolvujú, patria gynekologické,

zubné či prehliadka raz za dva roky u všeobecného lekára.

Na vyšetrenie očí sa akosi zabúda......Pretože oči aj pri Važnych ochoreniach nebolia.

V rámci preventívnej prehliadky u všeobecného lekára je očiam venovaná veĺmi malá pozornosť.

Všeobecný lekár nemá možnosť posúdiť celkový stav Vaších očí.

Oftalmologickú preventívnu prehliadku by sme mali pravidelne absolvovať hlavne preto,

že väčšina očných ochorení nebolí !!!!!

Oko nebolí, chorobu nevidno, no oko je napriek tomu choré – toto je štádium,

v ktorom sa dajú oči ešte bezbolestne a bezproblémovo zachrániť.

Očné ochorenia sa vyvíjajú pomaly, a keď sa už objavia ich prvé príznaky, môžu vyústiť do trvalého poškodenia.

Preto je vhodné, aby pacienti absolvovali očné vyšetrenie, minimálne raz za rok.

Odborníci radia po dovŕšení 45 rokov pravidelné meranie vnútroočného tlaku.

Glaukóm sa nedá vyliečiť, ale pri včasnej liečbe sa jeho rozvoj zastaví a človek o zrak nepríde.

Vďaka preventívnej oftalmologickej prehliadke možno včas zachytiť a následne začať liečiť :

zelený zákal

šedý zákal

šeroslepotu (degeneratívne ochorenie sietnice)

malígny melanóm (najčastejší nádor oka)

infarkt oka či glaukóm

V niektorých prípadoch dokáže očný lekár odhaliť aj iné ochorenia :

cukrovka

ochorenia obličiek, kĺbov, pečene, pľúc, pľúcnu fibrózu, sklerózu multiplex

degeneratívne mozgové ochorenia

civilizačné a infekčné ochorenia (HIV, toxoplazmóza)